Profile background
Logo

Všeobecné obchodní podmínky

Objednávání inzerce

1.1. Objednání inzertních služeb. Objednání inzertních služeb prostřednictvím našeho webového portálu provedete vyplněním požadovaných údajů v objednávkovém formuláři, zejména zadáním údajů nezbytných pro vytvoření inzerce, vybráním objednávaných služeb, vyplněním údajů nezbytných pro uzavření smlouvy a poskytnutí inzertních služeb a fakturačních údajů, a následným dokončením vaší objednávky kliknutím na tlačítko „Pokračovat na platbu“ a provedením platby, čímž dojde k uzavření smlouvy. Před odesláním objednávky vám bude umožněno zkontrolovat a případně i změnit zadané údaje. Přijetí naší nabídky s dodatkem či odchylkou není možné a považuje se za protinabídku z vaší strany. Naše inzertní služby jste oprávněni si objednat pouze pokud je vám nejméně 18 let.

1.2. Potvrzení přijetí objednávky. Úspěšné přijetí vaší objednávky a uzavření smlouvy vám potvrdíme na vaši e-mailovou adresu zasláním e-mailové zprávy, jejíž součástí bude:

 • 1.2.1. potvrzení o uzavření smlouvy a jejím obsahu,
 • 1.2.2. naše obchodní podmínky, jejichž obsahem jsou i povinně poskytované informace.
V případě neúplnosti nebo nesprávnosti objednávky vás vyzveme k jejímu doplnění nebo vás upozorníme na nemožnost uzavření smlouvy.

1.3. Slevy a reklamní akce. Pro slevové či jiné marketingové akce platí, že pokud není stanoveno jinak, nelze jednotlivé poskytované slevy a jiné výhody kombinovat.

1.4. Slevové kupony a dárkové poukazy. Slevové kupony a dárkové poukazy je možné uplatnit za ujednaných podmínek nebo za podmínek uvedených na kuponu nebo poukazu. Pokud není ujednáno jinak, lze je uplatnit pouze u nás a doba platnosti je omezena u slevových kuponů do odvolání nebo ukončení slevové akce, u dárkových poukazů na dobu jednoho roku od jejich vystavení.

1.5. Jazyk a uchovávání smlouvy. Smlouvy se uzavírají v českém jazyce. Uzavřené smlouvy ukládáme a na základě žádosti vám k vaší smlouvě umožníme přístup.

Poskytování inzerce a její pravidla

2.1. Obsah smlouvy. Dle uzavřené smlouvy se zavazujeme poskytnout sjednané inzertní služby a vy se zavazujete zaplatit nám sjednanou odměnu a poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

2.2. Inzertní služby. Naše inzertní služby spočívají v uveřejnění vašeho profilu obsahujícího informace, které zadáte při objednávání inzertních služeb nebo později prostřednictvím webového portálu. Rozsah a kategorie informací, které je možné do profilu zadat a uveřejnit na webovém portálu, závisí na aktuální funkcionalitě našeho webového portálu, která se může v čase měnit.

2.3. Způsob uveřejnění profilu na webovém portálu, kategorie, do kterých je profil zařazen, doba uveřejnění profilu a další vlastnosti profilu závisí na objednané inzertní službě.

2.4. Odpovědnost za obsah inzerce. Za obsah inzerce a informace uvedené v profilu na webovém portálu odpovídá osoba, která inzerci vytvořila. My obsah inzerce a profilů uveřejněných na webovém portálu neurčujeme a ani jej nekontrolujeme, a proto za něj ani nijak neodpovídáme.

2.5. Zákaz závadného obsahu. Vkládání protiprávního, nebo neetického obsahu inzerce, obsahu zasahujícího do práv třetích osob, obsahu narušujícího veřejný pořádek, obsahu, který narušuje funkčnost webového portálu, nebo jiného druhu závadného obsahu je zakázáno. Totéž platí pro obsah, který by se týkal jiné osoby, než vás nebo osob, které vám daly výslovný souhlas s uveřejněním jejich obsahu na webovém portálu. Další omezení obsahu inzerce mohou být uvedeny na našem webovém portálu.

2.6. Odstranění závadného obsahu. Pokud zjistíme, že inzerce obsahuje jakýkoli protiprávní, neetický, závadný nebo jiný obsah zakázaný v těchto podmínkách nebo na jiném místě našeho webového portálu, jsme oprávněni inzerci nebo její část obsahující závadný obsah odstranit z webového portálu.

2.7. Poskytování služeb. Vedle uveřejňování inzerce na webovém portálu neposkytujeme žádné jiné služby, zejména neposkytujeme jakékoli služby, které jsou obsahem inzerce, služby rezervace inzerovaných služeb, ani žádné informace, které se týkají inzerovaných služeb.

2.8. Změna a zrušení smlouvy. Uzavřené smlouvy o poskytování inzertních služeb není možné jednostranně měnit či rušit; činit tak lze pouze na základě vzájemné dohody, případně pokud tak stanoví právní předpis nebo obchodní podmínky.

2.9. Souhlas s poskytováním služeb před uplynutím lhůty k odstoupení. Jste-li spotřebitelem, souhlasíte s tím, že můžeme započít s poskytováním inzertních služeb před uplynutím 14denní lhůty k odstoupení od smlouvy dle odstavce 4.3 těchto podmínek, a berete na vědomí důsledky podle odstavce 4.4 a 4.5 těchto podmínek.

2.10. Omezení poskytování služeb. Naše inzertní služby poskytujeme pouze v rámci České republiky.

Platební podmínky

3.1. Způsoby platby. Celkovou cenu objednaných inzertních služeb je možné uhradit platební kartou, případně dalšími způsoby, které dle aktuálních technických možností nabízíme v rámci dokončování objednávky na našem webovém portálu.

3.2. Doba pro zaplacení. Celkovou cenu jste povinni uhradit před dokončením objednávky. Pokud je celková cena hrazena prostřednictvím poskytovatele platebních služeb, je celková cena uhrzena připsáním peněžité částky na náš účet u poskytovatele platebních služeb.

3.3. Elektronické zasílání daňových dokladů. Souhlasíte s tím, že fakturu (daňový doklad) vystavíme a zašleme vám v elektronické podobě na váš e-mail zadaný při objednávce.

Storno podmínky

4.1. Obecně o odstoupení od smlouvy. Odstoupením od uzavřené smlouvy se smlouva od počátku ruší a strany jsou povinny vrátit si vše, co na základě zrušené smlouvy poskytly. Odstoupením od smlouvy se ruší i na ní závislá smlouva darovací. Právo odstoupit od smlouvy je možné využít za podmínek, které jsou stanoveny v obchodních podmínkách, nebo pokud tak stanoví právní předpisy.

4.2. Naše právo odstoupit od smlouvy. My máme právo odstoupit od uzavřené smlouvy do 14 dnů, a to z důvodů:

 • 4.2.1. zneužití objednávkového systému našeho webového portálu,
 • 4.2.2. uvedení chybných údajů při objednávání inzertních služeb,
 • 4.2.3. nemožnosti poskytnout vám inzertní služby kvůli nevhodným či nesprávným podkladům,
 • 4.2.4. objednání inzertních služeb za cenu výrazně nižší než cenu obvyklou, pokud byla inzertní služba za tuto cenu nabízeno v důsledku omylu či chyby našeho webového portálu,
 • 4.2.5. dalších hodných zvláštního zřetele.

4.3. Zákonné právo spotřebitele odstoupit od smlouvy. Pokud jste spotřebitelem, máte právo odstoupit od uzavřené smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.

4.4. Nemožnost odstoupení od smlouvy. Právo odstoupit od smlouvy nemáte u smluv o poskytování inzertních služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty, a dalších, pokud tak stanoví právní předpis.

4.5. Odstoupení od částečně splněné smlouvy. Pokud odstoupíte ve 14denní lhůtě od smlouvy, s jejímž plněním jsme s vaším souhlasem již započali, máme právo požadovat úhradu poměrné části sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy, a o tuto částku ponížit vracené prostředky.

4.6. Způsob odstoupení od smlouvy. Pokud vám vzniklo právo na odstoupení od smlouvy a chcete od smlouvy odstoupit, můžete tak učinit formou jednostranného právního jednání, které nám doručíte, nejlépe pak vyplněním vzorového formuláře, který je přílohou těchto obchodních podmínek, a jeho odesláním na adresu našeho sídla, nebo e-mailem.

4.7. Zachování lhůty. Pokud jste spotřebitelem, pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, pokud nám odstoupení odešlete v poslední den lhůty určené pro odstoupení od smlouvy.

4.8. Vrácení peněz po odstoupení od smlouvy. Pokud jako spotřebitel odstoupíte od smlouvy, zaplacené peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Peněžní prostředky vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je od vás přijali, případně jiným způsobem, na kterém se dohodneme, pokud vám tím nevzniknou další náklady.

Reklamace inzertních služeb

5.1. Naše odpovědnost za vady inzertních služeb. Odpovídáme za to, že vám služby poskytneme bez vad. Zejména odpovídáme za to, že služba

 • 5.1.1. odpovídá popisu, který jsme si ujednali a má vlastnosti, které jste mohli s ohledem na povahu inzertní služby a na základě prováděné reklamy očekávat,
 • 5.1.2. se hodí k účelu, který pro tuto inzertní službu uvádíme nebo ke kterému je služba tohoto druhu obvykle poskytována,
 • 5.1.3. vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.2. Doba pro uplatnění práva. S výsledkem poskytnutí inzertních služeb jste povinni si co nejdříve seznámit a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Vaše právo z odpovědnosti za vady jste povinni u nás uplatnit bez zbytečného odkladu, co nejdříve poté, co budete moci vady zjistit, nejpozději však do 6 měsíců od dodání.

5.3. Vaše práva z vadného plnění. V případě vady máte právo:

 • 5.3.1. bude-li vada neodstranitelná a nebude-li možné kvůli ní službu řádně užívat, od smlouvy odstoupit, nebo
 • 5.3.2. bude-li vada odstranitelná, na odstranění vady nebo doplnění toho, co chybí,
 • 5.3.3. na přiměřenou slevu z ceny.

5.4. Způsob reklamace. V případě, že chcete uplatnit své právo z odpovědnosti za vady, můžete tak učinit nejlépe zasláním e-mailu na naši e-mailovou adresu.

5.5. Náležitosti reklamace. Při reklamaci je třeba sdělit, jakou vadu reklamujete a jakým způsobem žádáte, aby byla reklamace vyřízena. Požadovaný způsob vyřízení reklamace není možné následně bez našeho souhlasu měnit.

5.6. Vyřízení reklamace. Pokud jste spotřebitelem, bude reklamace vyřízena v přiměřené době, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, jinak máte právo od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny. V ostatních případech bude vaše reklamace vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 45 dnů.

5.7. Náhrada nákladů reklamace. V případě, že bude vaše reklamace uznána, máte právo na náhradu nutných nákladů, které byly při uplatnění práva z odpovědnosti za vady účelně vynaloženy.

5.8. Potvrzení o reklamaci. Pokud jste spotřebitelem, při uplatnění práva z odpovědnosti za vady vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Další důležitá ustanovení

6.1. Působnost obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky upravují uzavírání smluv o poskytování služeb inzerce na našem portálu a poskytování inzertních služeb a další práva a povinnosti vyplývající z uzavřených smluv o poskytování inzerce. Součástí obchodních podmínek jsou i povinně poskytované informace. Informace o zpracování osobních údajů naleznete v samostatném dokumentu na našem webu. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 16. 2. 2024.

6.2. Používané pojmy. V našich obchodních podmínkách používáme následující zkratky:

 • 6.2.1. My - společnost Juicy s.r.o., se sídlem Nademlejnská 600/1, 198 00 Praha, IČO 17679672.
 • 6.2.2. Vy - zákazník, kterým může být spotřebitel nebo podnikatel.
 • 6.2.3. Webový portál - naše webové rozhraní na adrese https://www.holky.cz.
 • 6.2.4. E-mail - elektronická pošta pro kontakt.
 • 6.2.5. Telefon - telefonní kontakt.
 • 6.2.6. Smlouvy - smlouvy o poskytování inzertních služeb.
 • 6.2.7. Služby - služby inzerce na webovém portálu specifikované v objednávce.

6.3. Vztah obchodních podmínek ke smlouvě. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech smluv. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.

6.4. Vztah smlouvy a obchodních podmínek k právním předpisům. Práva a povinnosti neupravená obchodními podmínkami nebo smlouvou se řídí právními předpisy České republiky a Evropské unie. V případě rozporu má přednost právní předpis.

6.5. Oddělitelnost ustanovení. Platnost a účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání není dotčena neplatností nebo neúčinností jednoho z ustanovení.

6.6. Vztahy s mezinárodním prvkem. Právní poměry mezi námi a vámi se v přítomnosti mezinárodního prvku řídí českým právem a k řešení případných sporů jsou příslušné české soudy.

6.7. Způsoby řešení stížností. Případné stížnosti a spory mezi vámi a námi je možné řešit mimosoudně nebo prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.

6.8. Dozorové orgány. Nad naší činností provádí kontrolu a dozor státní orgány České republiky, na které je možné se v souladu právními předpisy, které upravují jejich působnost a pravomoci, obracet se svými podněty.

Příloha – vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy